top of page
DJI_0247.JPG

Etablererboliger
 - Et trygt hjem for alle

Aktuelle prosjekter

c03-03.jpg

Tastarustå B7

30 familieboliger i rekke og 26 blokkleiligheter

Boligene ligger i en sørvendt skråning sentralt på Tastarustå, her har du kort avstand til både skole, barnehage og kollektivtransport. Det planlegges totalt 56 boenheter i feltet med etablererboliger. 

Teknikken Sør

Sentralt på Våland

På søndre del av Teknikkentomten skal Ineo eiendom og Helen & Hard arkitekter i samarbeid med Stavanger utvikling og Stavanger kommune, utvikle et unikt boligprosjekt for sosial bærekraft. Dette innebærer bl.a. en god beboermiks, der også etablererboliger inngår. 10 % av boligene skal være for nyetablerere og disse boligene skal være 15 % rimeligere pr. m2 enn tilsvarende boliger i prosjektet. Tomten skal nå reguleres og boligene planlegges ferdigstilte i 2025.

Presentasjon1.jpg

Tidligere prosjekter

Skjermbilde 3.PNG

18 blokkleiligheter, 12 familieboliger

Husabøryggen 7.1

Feltet på Husabøryggen på Hundvåg var det første i Etablererboligordningen. Boligene ble ferdigstilt og solgt i mai 2017. 

Husabøryggen 7.1 består av 30 boenheter fordelt på 18 blokkleiligheter og 12 familieboliger. Blokkleilighetene har et bruksareal på mellom 74 og 80 kvadratmeter mens familieboligene går over to plan og har bruksareal på 134 kvadratmeter. 

IMG_2219.JPG

88 familieboliger

Tastarustå B1

Tastarustå B1 ble det siste gjennomførte selvbyggerfeltet før overgangen til Etablererboligordningen i 2017. Feltet består av 88 familieboliger med et totalt bruksareal på 141 kvadratmeter. 

Etablererboligordningen

Etablererboligordningen

Tildelingskriteriene og vilkårene for å delta i etablererboligordningen ble vedtatt i Stavanger formannskaps sak 4/23 på møte den 19.01.2023. Dette er en videre oppfølging av saken om et trygt hjem for alle som ble behandlet i Stavanger formannskap på møte den 10.06.2021.

Formålet med etablererboligordningen er å bidra til å hjelpe førstegangsetablerere inn i egen bolig og på den måten bidra til å oppfylle Stavanger kommunes visjon om et trygt hjem for alle. Tildelingskriteriene for å delta i etablererboligordningen finner du i sin helhet her.

I saken "et trygt hjem for alle" framheves den todelte utfordringen kommunen står overfor i å hjelpe innbyggere i en ufrivillig leiesituasjon i posisjon til å eie egen bolig: 1) Egnede boliger må være tilgjengelige og 2) Det må være formålstjenlige finansieringsordninger. Innbyggere med betjeningsevne, men uten tilstrekkelig egenkapital kan settes i posisjon til å eie ved å tilby leie-til-eie ordninger eller garantiordning for egenkapital. Slike ordninger er imidlertid virkningsløse om boligene i utgangspunktet er for dyre eller ikke samsvarer med behovet.

For å bidra til å sikre at egnede boliger må være tilgjengelige kan Stavanger utvikling benytte sin eierrådighet til å blant annet: 

  • sikre utforming/tilrettelegging av boliger for en nærmere definerte målgruppe

  • sikre integrering av bofelleskap

  • sikre forkjøpsrett for et visst antall kommunale utleieboliger

  • stille krav om et visst antall boliger til en overkommelig/rimelig pris 

  • stille krav om leie-til-eie ordning for et gitt antall enheter

  • sikre gjenkjøpsordninger/omsetningsbegrensning for å opprettholde tilbud over tid

I boligpolitisk arbeid henvises det ofte til et tredelt boligbehov med glidende overganger:

1) Et ordinært boligmarked,

2) boliger for innbyggere med «vanlige inntekter» og lite egenkapital,

3) boliger for vanskeligstilte med krav på hjelp.

Innbyggere som ikke får ordinære boliglån, har i dag begrensede muligheter for å komme i en eierposisjon. Startlånsordningen muliggjør boligkjøp for vanskeligstilte, innbyggere i boligsegment 3, mens dagens regler utelukker boligsegment 2 fra denne ordningen. Gjennom den reviderte etablererboligordningen er målet å bidra til at flere i boligsegment 2 skal få mulighet til å komme i en eierposisjon. For å oppnå det vurderes blant annet følgende virkemidler

  • Leie-til-eie ordning

  • Kommunal garantiordning for egenkapital

bottom of page